ผลงานที่จัดทำ

O

nline Deposit Machine ผลงานสิ่งประดิษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ปี 2560

S

ong Safety Helmet ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ปี 2559

Start typing and press Enter to search